Informacje wstępne

 

 1. Sklep internetowy Bocheńska Gastronomia– dalej „Sklep, dostępny pod adresami internetowymi spolem.bochnia.pl oraz www.jubilatkabochnia.pl prowadzony jest przez „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni (Usługodawca), ul. Karosek 25, 32-700 Bochnia, dla której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000127692, posiadającą numer REGON: 001417239, NIP: 86800004795, BDO numer rejestrowy 000032394.
 2. Dodatkowe dane kontaktowe Usługodawcy:
 • adres e-mail:             jubilatkabochnia.pl  , www.spolem.bochnia.pl  
 • numer telefonu:             – 14 612 29 32 –   dostępny w godzinach od 10.00  do 22.00
 • numer fax             – 14 612 29 32
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Klient będący konsumentem nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem, niż postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeksu Cywilnego. Postanowienia Regulaminu nie zmierzają do wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klientów będących konsumentami przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na ich korzyść.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 1. Definicje
 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron Sklepu.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających z usług drogą elektroniczną ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania z Zamówień ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży, pakowania oraz dostawy za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa – umowa sprzedaży lub dostawy Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresami spolem.bochnia.pl oraz www.jubilatkabochnia.pl za pośrednictwem których, Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: usług świadczonych drogą elektroniczną, odstąpienia od umowy przez Konsumenta, reklamacji i rękojmi – w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 13. Ceny – wszystkie ceny podane na stronie internetowej Usługodawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). W każdym przypadku obniżenia ceny produktu obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidacznia informację o najniższej cenie tego produktu lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku produktów oferowanych do sprzedaży, które będą dostępne w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidoczni również informację o najniższej cenie tego produktu lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego produktu lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 • 2. Zasady ogólne oraz wymogi techniczne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresami: spolem.bochnia.pl oraz www.jubilatkabochnia.pl a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Sklep internetowy Bocheńska Gastronomia Społem PSS w Bochni prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne lub prawa osób trzecich.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności składania zamówień niezbędne są również:
 7. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 8. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 9. włączona obsługa niezbędnych plików Cookies,
 10. zainstalowany program FlashPlayer,
 11. przeglądarka internetowa: FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera.
 12. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi postanowieniami Regulaminu.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z niniejszym Regulaminem korzystanie ze Strony przez Klienta.
 14. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 

 • 3. Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych spolem.bochnia.pl oraz www.jubilatkabochnia.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny obejmują koszty dostawy, minimalna wartość zamówienia na dowóz lub z odbiorem osobistym wynosi 35zł.

Koszt dostawy na terenie miasta Bochnia oraz miejscowości: Łapczyca, Gorzków, Brzeźnica, Rzezawa  – 0,0 zł,     

Koszt dostawy na terenie  miejscowości: Nowy Wiśnicz – 15,0 zł,

Koszt dostawy na terenie miejscowości: Drwinia, Proszówki, Damienice, Krzyżanowice, Cikowice, Pogwizdów – 20,0 zł.

Koszt poza granicami wyżej wymienionych miejscowości w Gminie Bochnia  – 40,0 zł.

Opakowania dań oraz torby papierowe nie są zawarte w cenie.

 

 1. Prezentowana w Sklepie oferta dań i dodatków jest zmienna i będzie okresowo modyfikowana. Oferta menu może być ograniczana w trakcie dnia, w przypadku wyprzedawania się poszczególnych rodzajów dań.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową oraz telefonicznie pod numerem: 14 612 29 32; +48 511 545 215.
 3. Zamówienia poprzez strony internetowe: spolem.bochnia.pl oraz www.jubilatkabochnia.pl, a także telefonicznie pod numerem:        14 612 29 32; +48 511 545 215 można składać codziennie w godzinach 10.00 – 17.00 z wyjątkiem soboty i niedzieli, dni świątecznych takich jak: Wielka Sobota, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Wniebowzięcie NMP, Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, w których to dniach będą obowiązywać skrócone godziny zamówień i ograniczenia/wyłączenia w składaniu zamówień.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane przez Klienta dane nie są kompletne, z powodu błędów w formularzu Zamówienia, a także w przypadku braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, wystawione dokumenty zostaną załączone do Zamówienia.
 7. Klient zobowiązany jest podawać podczas procesu składania zamówień prawdziwe, aktualne i niezbędne dane osobowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez klienta nieprawdziwych, błędnych lub niepełnych danych.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego indywidualnego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź na podany adres poczty elektronicznej potwierdzającą złożenie Zamówienia oraz wiadomość sms informującą o czasie realizacji zamówienia.
 • 4. Dostawa lub odbiór osobisty
  1. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę priorytetowo na terenie miasta Bochnia oraz w miarę posiadanych możliwości logistycznych (zgodnie z aktualnymi informacjami wyświetlanymi w trakcie składania zamówienia) do wybranych miejscowości ościennych.
  2. Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
  3. Zamówienie jest dostarczane przez Usługodawcę. Wysokość opłaty za dostarczenie określona została w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
  4. Odbiór osobisty możliwy jest w Restauracji Jubilatka w dniu składania zamówienia lub w dniu po nim następującym w godzinach     10.00-17.00.
 • 5. Płatności
 1. Na każde sprzedane Zamówienie Usługodawca wystawia paragon lub fakturę VAT.
 2. Płatność za Zamówienie może nastąpić przy zamówieniu online za pośrednictwem:
 • płatności elektronicznej w systemie PayU lub płatności przelewem oraz Blikiem
 • płatności kartą płatniczą – przy odbiorze zamówienia.

Realizacja Zamówień telefonicznych odbywa przy odbiorze zamówienia, po wcześniejszym wybraniu i potwierdzeniu formy płatności za pośrednictwem:

 • płatność Blikiem – wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym
 • kartą płatniczą – wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym
 • płatność gotówką.

 

 • 6. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji Klient może zgłaszać w dowolnej formie, np. na adres e-mail: jubilatka@spolembochnia.pl lub w formie pisemnej na adres: Restauracja Jubilatka, ul. Solna 4, 32-700 Bochnia. Reklamacja może zawierać adres e-mail Klienta oraz opis stanu faktycznego, a także np. zdjęcie potrawy reklamowanej.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji poprzez e-mail lub listownie.

 

 

 • 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BOCHNI, 32-700 Bochnia, Karosek 25.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży i dostawy, a także czynności reklamacyjnych, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę Zamówień do Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 4. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności.
 7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), , NIP Klienta.
 8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu – oprócz podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy oraz podmiotu wykonującego czynności serwisowe – mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie z sposobu dostawy do Klienta, Usługodawca może udostępnić dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy, realizującemu dostawy na zlecenie Usługodawcy;
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Usługodawca może udostępnić zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 1. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych przetwarzanych przez Usługodawcę, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu do danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

 • 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe również po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

 • 9. Odstąpienie od Umowy
 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Usługodawcę produktów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta) po przygotowaniu zamówienia. Odstąpienie od zawartej Umowy przed przygotowaniem zamówienia jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt ze Usługodawcą.
 2. Usługodawca wskazuje Klientowi, że Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  2. przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Usługodawca dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Usługodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30-05-2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji treści Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Usługodawca oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy”.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu, uwidoczniona na stronie internetowej Usługodawcy a także uwidoczniona na Koncie Klienta – 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

Data publikacji 26.05.2023